Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Продаж МШП: як і кому проводити оцінку?

  Продаж МШП: як і кому проводити оцінку?

  У результаті змін потреб підприємства, які виникають у наслідок прийняття рішення про модернізацію, зменшення його потужностей, перепрофілювання діяльності чи іншого, може виникати необхідність в продажу раніше введених в експлуатацію МШП. Тож чи потрібно в такому випадку проводити оцінку їх вартості? Якщо так, то чи досить висновку внутрішньої комісії? Чи все ж потрібно залучати незалежних оцінювачів? Розбираємось далі.

  Випадки обов’язкового проведення оцінки майна передбачені ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001р. № 2658-III, а саме:

  • створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;
  • реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);
  • виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
  • визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
  • приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
  • переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
  • оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою;
  • визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
  • в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

  Проведення незалежної оцінки майна є обов’язковим у випадках застави державного та комунального майна, внесення державними науковими (науково-дослідними, науково-технологічними, науково-технічними, науково-практичними) установами та державними університетами, академіями, інститутами майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

  Тобто, у випадку продажу майна підприємства, яке не є комунальним або не має частки держави проведення оцінки не є обов’язковим.

  Проте, для того, щоб щось продати, підприємство повинно мати товар на балансі. В даному випадку, майно, яке продається на балансі відсутнє, і наявний лише його аналітичний облік.

  На підставі вимог п.9 МСБО 2 «Запаси» (далі – МСБО 2) запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Відповідно до п. 33 МСБО 2 у кожному наступному періоді проводиться нова оцінка чистої вартості реалізації.

  Також п.33 МСБО 2 передбачає порядок дій для випадків «часткового» списання запасів: якщо тих обставин, які раніше спричинили часткове списання запасів нижче собівартості, більше немає, або якщо є чітке свідчення збільшення чистої вартості реалізації внаслідок зміни економічних обставин, сума часткового списання сторнується (тобто сторнування обмежується сумою первинного часткового списання) так, що новою балансовою вартістю є нижча з оцінок – собівартість або переглянута чиста вартість реалізації.

  Це відбувається, наприклад, коли одиниця запасів, відображена за чистою вартістю реалізації через падіння ціни її продажу, продовжує перебувати в розпорядженні в наступному періоді, а ціна її продажу зросла.

  Жодного алгоритму дій, яким чином повинно діяти підприємство у випадку, якщо запас був повністю списаний раніше, МСБО 2 не дає.

  Згідно з п.10 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, управлінський персонал має застосовувати судження під час розробки та застосування облікової політики, щоб інформація була:

  а) доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень; та

  б) достовірною, в тому значенні, що фінансова звітність:

  1. i) подають достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання;
  2. ii) відображають економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

  iii) є нейтральними, тобто вільними від упереджень;

  1. iv) є обачливими;
  2. v) є повними в усіх суттєвих аспектах.

  (негаразди із закінченнями слів – це не помилка автора, це дослівна цитата перекладеного МСБО 8).

  При формуванні судження, управлінський персонал має посилатися на прийнятність наведених далі джерел та враховувати їх у низхідному порядку:

  – вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;

  – визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходу та витрат у Концептуальній основі;

  – найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розробки стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вимогам МСФЗ та Концептуальній основі.

  В даному випадку, оскільки, МСБО 2 містить порядок дій при частковому списанні запасів, підприємство має право, керуючись професійним судженням та враховуючи можливість аналогії, відобразити запаси на балансі за найменшою із оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. При цьому, законодавчих вимог щодо залучення до проведення оцінки запасів експертів, немає.

  Підприємство може скористатись для цього заключенням внутрішньої комісії, до обов’язків якої входить проведення таких оцінок. Це може бути постійно діюча інвентаризаційна комісія.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ