Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Перехід на МСФЗ: запаси

  Перехід на МСФЗ: запаси

  В процесі переходу підприємств на МСФЗ та у ході подальшого їх використання, виникають різні питання. Одне з них щодо оцінки запасів на дату переходу та подальшої оцінки запасів, в залежності від зміни ситуації ми розглянемо нижче.

  Підприємство, скориставшись порадами Міністерства фінансів України, викладеними в Листі від 29.12.2017р. №35210-06-5/37175, визначило для себе датою переходу на МСФЗ,, 01.01.2018р.

  Згідно з п.10 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (версія перекладу 2016 року) (далі – МСФЗ 1), якщо в параграфах 13 – 19 та Додатках Б – Ґ не визначено інше, суб’єкт господарювання у своєму звіті про фінансовий стан за МСФЗ на початок періоду:

  а) визнає всі активи та зобов’язання, визнання яких вимагають МСФЗ;

  б) не визнає статті активів або зобов’язань, якщо МСФЗ не дозволяють такого визнання;

  в) перекласифіковує статті, які він визнав згідно з попередніми ЗПБО як один вид активу, зобов’язання або компонента капіталу, але які згідно з МСФЗ є іншим видом активу, зобов’язання чи компонента капіталу;

  г) застосовує МСФЗ під час оцінювання всіх визнаних активів та зобов’язань.

  На підставі вимог п.14 МСФЗ 1 попередні оцінки суб’єкта господарювання відповідно до МСФЗ на дату переходу на МСФЗ повинні узгоджуватися з попередніми оцінками, зробленими на цю саму дату за попередніми ЗПБО (ЗПБО – загальноприйняті положення бухгалтерського обліку) (після коригувань для відображення будь-якої різниці в облікових політиках), якщо немає об’єктивного свідчення, що ці попередні оцінки були помилкові.

  Положення п.14  МСФЗ 1 також застосовуються до порівняльного періоду, представленого у першій фінансовій звітності суб’єкта господарювання згідно з МСФЗ, і в цьому випадку посилання на дату переходу на МСФЗ замінюються посиланнями на дату кінця порівняльного періоду. (п.17 МСФЗ1).

  При переході на МСФЗ підприємство визначило, що попередні оцінки щодо вартості запасів на підставі НП(С)БО були помилковими та виправило цю помилку (визнавши іншу вартість запасів) через нерозподілені прибутки/непокриті збитки станом на дату переходу на МСФЗ та відобразило своє рішення проведенням:

  Дт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

  Кт 20 «Запаси»

  на суму 20 грн.

  Відповідно до п.6 МСФЗ 1 суб’єкт господарювання має скласти та подати звіт про фінансовий стан за МСФЗ на початок періоду на дату переходу на МСФЗ. Це відправна точка для підготовки фінансової звітності у відповідності до МСФЗ.

  Іншими словами, суми, наведені в Звіті про фінансовий результат на дату переходу на МСФЗ, не змінюються.

  У першому кварталі, на підставі вимог п.9 МСБО 2 «Запаси» (далі – МСБО 2) запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

  Підприємство визначило меншою вартістю вартість чистої реалізації, та відобразило своє рішення щодо первинного часткового списання запасу в обліку проведенням:

  Дт 946 «Втрати від знецінення запасів»

  Кт 20 «Запаси»

  на суму 30 грн.

  У кожному наступному періоді проводиться нова оцінка чистої вартості реалізації. Якщо тих обставин, які раніше спричинили часткове списання запасів нижче собівартості, більше немає, або якщо є чітке свідчення збільшення чистої вартості реалізації внаслідок зміни економічних обставин, сума часткового списання сторнується (тобто сторнування обмежується сумою первинного часткового списання) так, що новою балансовою вартістю є нижча з оцінок – собівартість або переглянута чиста вартість реалізації. (п.33 МСБО 2).

  Первинне часткове списання вартості запасів відбулось не 01.01.2018р. (не на дату переходу) – на вказану дату було визначено оцінку вартості запасів для відображення в МСФЗ, а у першому кварталі. Тому, на підставі вимог п.33 МСБО 2 у другому кварталі, коли підприємство вирішує використовувати уцінені в першому кварталі запаси, воно відображає проведення в сумі раніше проведеного первинного списання:

  СТОРНО Дт 946 «Втрати від знецінення запасів»

  СТОРНО Кт 20 «Запаси»

  на суму 30 грн. (не 50 грн).

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ