Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Кінцевий бенефіціар, якщо власник юридичної особи є ЮО

  консультує Ед Рем

  Кінцевий бенефіціар, якщо власник юридичної особи є ЮО

  Кінцевий бенефіціар: відповідно п. 30 ст. 1 ЗУ №361-ІХ, кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.Кінцевим бенефіціарним власником є:

  • для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в т. ч. через ланцюг контролю/володіння);
  • для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в т. ч. через ланцюг контролю/володіння);
  • для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
  Прямий вирішальний вплив

  Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

  Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

  Кінцевий бенефіціар: при цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

  Хто такі «пов’язані особи»?

  ЗУ №361-ІХ визначення не містить. Визначення поняття «пов’язані особи» наявне у пп.14.1.159 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI:

  «14.1.159. пов’язані особи – юридичні та/або фізичні особи, та/або утворення без статусу юридичної особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв: …

  в) для фізичних осіб – чоловік (дружина), батьки (у т. ч.усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у т. ч. усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.…

  Для цілей визначення, чи володіє фізична особа безпосередньо та/або опосередковано корпоративними правами у розмірі 25 і більше відсотків у юридичній особі, усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) фізичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які:

  • безпосередньо та/або опосередковано належать такій фізичній особі в юридичній особі через володіння корпоративними правами;
  • належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної особи у зазначеній юридичній особі (без врахування осіб, пов’язаних з такою фізичною особою через пряме та/або опосередковане володіння корпоративними правами).

  Якщо фізична особа визнається пов’язаною з іншими особами відповідно до підпункту 14.1.159 цього пункту, такі особи визнаються пов’язаними між собою.

  Розмір частки володіння корпоративними правами розраховується у разі:

  • опосередкованого володіння (в одному ланцюгу) – шляхом множення часток володіння корпоративними правами;
  • володіння через кілька ланцюгів – шляхом підсумовування часток володіння корпоративними правами в кожному ланцюгу.

  У разі коли частка володіння корпоративними правами кожної особи в наступній юридичній особі в ланцюгу становить 20 і більше відсотків, усі особи такого ланцюга є пов’язаними (незалежно від результатів множення).

  …Контролюючий орган у судовому порядку може довести пов’язаність осіб на основі фактів і обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи….»

  Увага!

  ЗУ №361-ІХ передбачає варіанти, коли кінцевий бенефіціарний власник може бути відсутній. Деталізація зазначених випадків наведена у п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003р. № 755-IV (далі – ЗУ №755-IV):  політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об’єднаннями, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об’єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об’єднання, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації;

  Кінцевий бенефіціар: однак може бути варіант, коли бенефіціарного власника просто неможливо встановити. Наприклад тому, що акції юридичної особи – засновника публічно обертаються на Нью-Йоркській біржі.

  28.04.2020р. були внесені зміни до ст.9 ЗУ №755-IV, відповідно до яких «В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу:..

  9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у т. ч. кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа (…):

  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер … паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),
  • а також повне найменування …. засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
  У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

  у т. ч. кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності».

  Визначити наявність чи відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у разі коли її засновником є інша юридична особа можливо лише у випадку наявності структури власності.

  Структура власності – документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень. Що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у т. ч. відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників. (п.58 ст. 1 ЗУ №361-ІХ).

  Кінцевий бенефіціар саме з цією метою і проводиться належна перевірка. Заходи, що включають встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності. У т. ч. отримання структури власності з метою її розуміння. Та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності) (п. 34 ст. 1 ЗУ №361-ІХ).

  Кінцевий бенефіціар, з метою встановлення кінцевого власника суб’єкт первинного фінансового моніторингу витребовує та отримує від клієнта – юридичної особи структуру власності такого клієнта. (п.7 ст. 11 ЗУ №361-ІХ).

  Форма та зміст структури власності мають бути затверджені окремим нормативно – правовим актом. (п.4 розд. Х ЗУ №361-ІХ). Подати відомості про кінцевого бенефіціарного отримувача юридична особа повинна державному реєстратору протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та змістструктури власності. Ця ж вимога підтверджена Листом Міністерства юстиції України «Щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників» від 23.05.2020р.№ 3887/8.4.4/32-20)

  Кінцевий бенефіціар: з 01.06.2020р. набув чинності Наказ Міністерства юстиції України «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 19.05.2020 р. №1716/5, який затвердив форму 6: «Заява про підствердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника».

  На даний час такий документ як структура власності за формою та змістом ще не затверджений.

  Тому, навіть якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу вимагає від клієнта надати структуру власності з метою виконаннявимог ЗУ №361-ІХ, клієнт не може надати таку інформацію через відсутність нормативно-правового забезпечення даної процедури.

  ще статті…..

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ