Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Нові правила нагляду за порядком проведення загальних зборів АТ

  Нові правила нагляду за порядком проведення загальних зборів АТ

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила новий Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, який вступив в дію з 16.02.2018р. З текстом Порядку можна ознайомитись тут.

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

  РІШЕННЯ

  19.12.2017 м. Київ N 904

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
  19 січня 2018 р. за N 80/31532

  Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

  Відповідно до частини четвертої статті 40 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 13 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, що додається.
  2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1518 “Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств”, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за N 1923/22235 (зі змінами).
  3. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити:

  подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

  подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  1. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.
  2. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.
  3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР І. Назарчука.

   

  Голова Комісії Т. Хромаєв
  ПОГОДЖЕНО:
  Голова Державної
  регуляторної служби України
  К. М. Ляпіна

   

  Протокол засідання Комісії
  від 19 грудня 2017 р. N 75

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
  19 грудня 2017 року N 904Зареєстровано
  в Міністерстві юстиції України
  19 січня 2018 р. за N 80/31532

  Порядок
  нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

  I. Загальні положення

  1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків (далі – Нагляд).
  2. Для здійснення Нагляду Комісія призначає своїх представників.
  3. Представники Комісії – працівники Комісії, з яких формується контрольна група (керівник та члени контрольної групи) (далі – Представники Комісії) для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.
  4. Рішення про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду приймається на підставі письмового подання структурного підрозділу, на який покладено функцію щодо запобігання вчиненню порушень (зловживань) емітентами цінних паперів, акціонерами та інвесторами, за погодженням з членом Комісії, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до наказу Голови Комісії відповідає за методичне та методологічне забезпечення і координацію контрольно-ревізійної діяльності системи Комісії та правозастосування.

  Письмове подання стосовно обґрунтування призначення Представників Комісії містить результати аналізу наявної інформації щодо емітента, а саме:

  питань, які виносяться на розгляд загальних зборів та впливають на права акціонерів (надання згоди на вчинення значного правочину; попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміна типу товариства; зміна розміру статутного капіталу; обрання членів наглядової ради);

  наявності санкцій за порушення законодавства під час скликання та проведення загальних зборів упродовж останніх трьох років;

  наявності судових рішень і судових процесів між акціонерами та/або акціонерами та акціонерним товариством;

  кількості акціонерів та розподілу акцій між ними;

  інформації Центрального депозитарію щодо видачі реєстрів для персонального повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та для реєстрації акціонерів на загальних зборах;

  звернень акціонера(ів), посадової(их) особи (осіб) органів акціонерного товариства, депозитарної установи, Центрального депозитарію тощо;

  інформації із засобів масової інформації.

  1. Рішення про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду оформлюється дорученням на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів та/або проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства (далі – Доручення) за формою відповідно до додатка 1 до цього Порядку.

  Доручення працівникам Комісії надає Голова Комісії або особа, яка виконує обов’язки Голови Комісії.

  Доручення надається у двох примірниках, які видаються Представникам Комісії.

  Облік виданих Доручень ведеться структурним підрозділом Комісії, на який покладено функцію щодо перевірок емітентів цінних паперів, в окремому журналі за формою, встановленою Комісією.

  1. Для здійснення Нагляду утворюється контрольна група у складі не менше двох осіб.
  2. Представник Комісії зобов’язаний письмово повідомити Голову Комісії про відсутність у нього конфлікту інтересів.
  3. Представники Комісії здійснюють Нагляд на підставі службового посвідчення та Доручення.

  II. Порядок здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

  1. Самостійний структурний підрозділ Комісії, на який покладено функцію щодо перевірок емітентів цінних паперів, письмово повідомляє акціонерне товариство, а у разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, які є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, – депозитарну установу про призначення Представників Комісії до початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та у разі потреби відповідно до Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” визначає перелік документів, необхідних для надання контрольній групі при здійсненні Нагляду.
  2. Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства (далі – Повідомлення) за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, надсилається акціонерному товариству поштою (рекомендованим листом) та у разі потреби факсом або вручається під підпис голові, або члену наглядової ради товариства, або керівнику виконавчого органу товариства (у разі їх відсутності – іншій особі, відповідальній за проведення реєстрації акціонерів та/або проведення загальних зборів акціонерів), а у разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, які є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, – депозитарній установі до початку реєстрації акціонерів.

  У разі особистого вручення Повідомлення ставиться відмітка на копії Повідомлення про його отримання. При цьому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала Повідомлення, дата та час отримання Повідомлення, підпис особи, яка отримала Повідомлення.

  1. Підтвердженням своєчасного повідомлення акціонерного товариства про призначення Представників Комісії є:

  у разі направлення Повідомлення поштою – другий примірник Повідомлення, що містить вихідний реєстраційний номер Комісії, та реєстр про відправлення кореспонденції;

  у разі передачі Повідомлення факсом – інформація щодо проходження факсу;

  у разі вручення під підпис особам, зазначеним у пункті 2 цього розділу, – відмітка на копії Повідомлення, а у випадку відмови від отримання Повідомлення цими особами – відмітка про відмову (здійснюється керівником і членами контрольної групи та засвідчується їх підписами).

  1. Під час здійснення Нагляду Представники Комісії мають право:

  безперешкодно входити до місць, де проводяться загальні збори, реєстрація акціонерів, голосування та підбиття його підсумків, за службовим посвідченням;

  доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення Нагляду;

  вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншої інформації у посадових осіб акціонерного товариства, та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування і підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або акціонерів (їх представників) у зв’язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.

  1. Перед початком Нагляду керівник контрольної групи:

  перевіряє повноваження посадових осіб акціонерного товариства, депозитарної установи або Центрального депозитарію у випадку, коли повноваження реєстраційної комісії та/або лічильної комісії за договором передані такій особі, інших осіб, відповідальних за проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та/або проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах, що мають бути підтверджені відповідними документами;

  вручає під підпис голові, або члену наглядової ради акціонерного товариства, або керівнику виконавчого органу акціонерного товариства (у разі їх відсутності – іншій особі, відповідальній за проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та/або проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах) перший примірник Доручення, про що робиться відмітка в другому примірнику Доручення;

  представляє членів контрольної групи;

  повідомляє про повноваження Представників Комісії згідно із Законами України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та “Про акціонерні товариства”;

  обговорює та вирішує організаційні питання щодо здійснення Нагляду.

  1. Посадові особи акціонерного товариства, та/або особи, уповноважені на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представники депозитарної установи, та/або акціонери (їх представники) попереджаються керівником контрольної групи про їх зобов’язання:

  забезпечити вільний доступ Представників Комісії до місця проведення Нагляду, документів та іншої інформації, необхідних для проведення Нагляду та складання звіту про результати нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;

  надавати документи (належним чином засвідчені копії), виписки, витяги з документів та іншу інформацію, необхідну Представникам Комісії при здійсненні Нагляду.

  1. Під час здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів Представники Комісії перевіряють:

  допуск акціонерів (їх представників) до місця реєстрації та проведення загальних зборів;

  наявність переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України;

  наявність реєстраційної комісії та документів, що підтверджують її призначення;

  відповідність документів, які підтверджують право на участь акціонерів (їх представників) у загальних зборах, вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні товариства;

  підстави відмови у реєстрації акціонерам (їх представникам), видачу особі, якій відмовлено в реєстрації, мотивованого рішення реєстраційної комісії;

  наявність переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та його підписання;

  наявність контролю за реєстрацією з боку осіб, що є власниками 10 і більше відсотків простих акцій.

  1. Під час здійснення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств Представники Комісії перевіряють:

  відповідність переліку питань, які розглядаються загальними зборами, порядку денному, затвердженому наглядовою радою акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, – порядку денному, затвердженому акціонерами, які цього вимагають), та порядку денному, оприлюдненому згідно із законом;

  повноваження лічильної комісії та її членів;

  відповідність процедур голосування та підрахунку голосів вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні товариства.

  1. Представники Комісії мають право вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні їм при здійсненні Нагляду, та іншої інформації у посадових осіб акціонерного товариства, та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування і підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників депозитарної установи, та/або акціонерів (їх представників) у зв’язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.

  Посадові особи акціонерного товариства, та/або особи, уповноважені на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування і підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представники депозитарної установи завіряють копії документів на вимогу контрольної групи для приєднання їх до звіту про результати нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства (далі – Звіт) за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

  Перелік документів, що надаються контрольній групі, оформлюється описом за формою відповідно до додатка 4 до цього Порядку.

  Заяви та скарги від акціонерів (їх представників) стосовно реєстрації акціонерів, проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах подаються до Комісії та розглядаються нею в порядку, встановленому законодавством.

  III. Порядок оформлення результатів нагляду за реєстрацією акціонерів та/або проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

  1. За результатами Нагляду контрольна група складає Звіт в одному примірнику.
  2. Звіт складається під час проведення Нагляду та підписується керівником і членами контрольної групи не пізніше двох робочих днів від дати проведення Нагляду.
  3. У Звіті відображаються питання, визначені в пунктах 7, 8 розділу II цього Порядку, та події, які відбувалися під час реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків.

  До Звіту додаються копії:

  документів, що підтверджують повноваження осіб на проведення реєстрації;

  протоколу реєстраційної комісії;

  першої та останньої сторінок реєстру;

  мотивованого рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах;

  документів, що підтверджують повноваження лічильної комісії та її членів.

  1. У разі ненадання посадовими особами акціонерного товариства, та/або особами, уповноваженими на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представниками депозитарної установи, та/або акціонерами (їх представниками) письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів із відповідних документів, необхідних Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншої інформації незалежно від причин ненадання у Звіті робиться запис про це із зазначенням причин ненадання.
  2. Дії Представників Комісії можуть бути оскаржені до Комісії та/або до суду відповідно до законодавства.

  IV. Заходи Комісії за результатами Нагляду

  1. Інформація про результати проведеного Нагляду, зокрема перелік виявлених порушень, рекомендації щодо запобігання порушенням прав акціонерів під час проведення реєстрації акціонерів, загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах, протягом 10 робочих днів з дня проведення Нагляду надсилається акціонерному товариству та/або депозитарній установі.
  2. Звіт та матеріали Нагляду є внутрішніми документами Комісії та не підлягають передачі юридичним особам і фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законодавством.
  3. Інформація про результати проведеного Нагляду може бути надана Комісією на письмовий запит у встановленому законодавством порядку.

  V. Контроль за здійсненням нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

  Загальний контроль за здійсненням Нагляду Представниками Комісії здійснює Голова Комісії або член Комісії відповідно до розподілу обов’язків.

   

  Директор департаменту
  контрольно-правової роботи
  О. Мисюра

   

  Додаток 1
  до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств
  (пункт 5 розділу I)
  __ прим.

  Доручення N ______                                                від “___” ____________ 20__ року
  на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства
  (необхідне підкреслити)

  ______________________________________________________________________________________
  (повне найменування акціонерного товариства)

  Я, ___________________________________________________________________________________,
  (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

  на підставі статті 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та статті 40 Закону України “Про акціонерні товариства” доручаю:

  1. __________________________________________________________ – керівнику контрольної групи
  (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

  2. _____________________________________________________________ – члену контрольної групи
  (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

  здійснити нагляд за _____________________________________________________________________
  (реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та
  підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства
  (потрібне вписати))

  ______________________________________________________________________________________
  (повне найменування акціонерного товариства)

  На підставі цього Доручення Представники Комісії мають права, передбачені Законами України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про акціонерні товариства” та Порядком нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2017 року N 904, а саме мають право:

  безперешкодно входити до місць, де проводяться загальні збори, реєстрація акціонерів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, за службовим посвідченням; мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення Нагляду; вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні їм при здійсненні Нагляду, та іншої інформації у посадових осіб акціонерного товариства, та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників депозитарної установи, та/або акціонерів (їх представників) у зв’язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.

  Повноваження за цим Дорученням не можуть бути передані іншим особам.

  Доручення дійсне до “___” ____________ 20__ року.

  ___________________________                         ____________                 _________________________
  (посада уповноваженої особи)                   М. П.                     (підпис)                                    (прізвище, ім’я та по батькові)

   

  Додаток 2
  до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств
  (пункт 2 розділу II)
  ____________________________
  (повне найменування акціонерного
  товариства, місцезнаходження)

  Повідомлення
  про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства
  (необхідне підкреслити)

  На підставі статті 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, статті 40 Закону України “Про акціонерні товариства” та Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2017 року N 904, НКЦПФР призначені представники для здійснення нагляду за

  ______________________________________________________________________________________
  (реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства (потрібне вписати))

  Підставою для здійснення нагляду є _______________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________

  Відповідно до статті 40 Закону України “Про акціонерні товариства” посадові особи акціонерного товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ Представників Комісії до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.

  У зв’язку з реалізацією повноважень Представниками Комісії вимагаємо надати керівнику контрольної групи документи та іншу інформацію згідно з нижченаведеним переліком.

  1. ___________________________________________________________________________________

  2. ___________________________________________________________________________________

  3. ___________________________________________________________________________________

  ___________________________
  (посада керівника самостійного
  структурного підрозділу Комісії,
  на який покладено функцію щодо
  перевірок емітентів цінних паперів)
  ___________
  (підпис)
  ___________________________
  (прізвище, ім’я та по батькові)

   

  Додаток 3
  до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств
  (пункт 9 розділу II)

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

  Звіт
  про результати нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства
  (необхідне підкреслити)

  _____________________________________________________________________________________
  (найменування акціонерного товариства)
  ___________________________
  (дата складання звіту)
  __________________________
  (місце складання звіту)
  Місцезнаходження товариства ___________________________________________________________

  Ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________________________________

  Фактичне місце проведення реєстрації акціонерів ___________________________________________

  Дата та час початку реєстрації акціонерів __________________________________________________

  Дата та час закінчення реєстрації акціонерів ________________________________________________

  Контроль за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства проводиться на підставі доручення від “___” ____________ 20__ року N __________ контрольною групою у складі:

  керівника контрольної групи – ____________________________________________________________

  члена контрольної групи – _______________________________________________________________

  Посада та П. І. Б. керівника виконавчого органу товариства

  ______________________________________________________________________________________

  Склад реєстраційної комісії (якщо повноваження реєстраційної комісії передані депозитарній установі / Центральному депозитарію, додатково зазначаються найменування юридичної особи, серія, номер, дата видачі ліцензії, прізвище та ініціали керівника)

  ______________________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________

  Акціонерне товариство повідомлено про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду листом від ______________ N ____________

  Вид загальних зборів: чергові/позачергові
  (потрібне підкреслити)

  Реєстрація акціонерів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, складеного станом на

  ______________________________________________________________________________________

  Під час проведення нагляду за реєстрацією акціонерів контрольною групою встановлено

  ______________________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________

  Нагляд за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

  Фактичне місце проведення загальних зборів _______________________________________________

  Час початку загальних зборів _____________________________________________________________

  Час закінчення загальних зборів __________________________________________________________

  Лічильна комісія у складі ________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________

  N
  з/п
  Питання порядку денного Спосіб голосування
  Наявність у бюлетені реквізитів, визначених частиною другою статті 43 Закону України “Про акціонерні товариства” __________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________Під час проведення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства контрольною групою встановлено______________________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________
  Керівник контрольної групи ___________________
  (підпис)
  ______________________
  (прізвище, ініціали)
  Член контрольної групи ___________________
  (підпис)
  ______________________
  (прізвище, ініціали)

   

  Додаток 4
  до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств
  (пункт 9 розділу II)

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

  Опис документів, що надаються контрольній групі

  N
  з/п
  Назва документа, реквізити Кількість аркушів
  Керівник контрольної групи ___________________
  (підпис)
  ______________________
  (прізвище, ініціали)
  Член контрольної групи ___________________
  (підпис)
  ______________________
  (прізвище, ініціали)

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ