Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Облікові політики та облікові оцінки за МСФЗ

  Облікові політики та облікові оцінки за МСФЗ

  Наказ про облікову політику- це Конституція підприємства. Конституція приймається раз і назавжди. Спробуємо вибрати облікові політики за МСФЗ, а також визначитись, що саме є обліковою оцінкою. А ще розглянемо питання перспективного та ретроспективного застосування.

  Якою версією МСФЗ користуватись?

  Відразу ж звертаю вашу увагу на важливий момент. В Інтернеті ви можете знайти тексти МСФЗ українською, російською та англійською мовами. Проте, якщо мова йде про те, якими саме МСФЗ користуватись для складання фінансової звітності, то пам’ятайте, що перекладені українською мовою у 2011 році в редакції на 12.13.2013р. та викладені на сайті: zakon3.rada.gov.ua не є тими МСФЗ, на які слід звертати увагу

  Відповідно до ст.121 ЗУ №996-ХІVчинними на території України є МСФЗ офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Таким органом влади є Міністерство фінансів України. Чинні МСФЗ у версії перекладу 2014 року, ви можете знайти за посиланням: http://195.78.68.18/minfin

  Інша річ, що переклад МСФЗ міг би бути, напевне, й якіснішим, і час від часу, для розуміння того, що саме мається на увазі, Вам все таки потрібно буде звернутись до оригіналу, але вирішальною буде вищезазначена версія МСФЗ.

  Вибір облікових політик

  Якщо підприємство приймає рішення перейти на МСФЗ, йому слід обов’язково ознайомитись з положеннями МСБО 8. Згідно з п.5 МСБО 8 облікові політики – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.

  МСБО 8 містить конкретні вимоги щодо дотримання ієрархії вибору облікових політик, які підприємству потрібно врахувати, а саме:

  1. Найперше при виборі облікової політики слід керуватись положеннями МСФЗ та МСБО. Якщо МСФЗ конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, облікову політику чи облікові політики, застосовані до такої статті, слід визначити шляхом застосування МСФЗ.
  2. Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, управлінський персонал має застосовувати судження під час розробки та застосування облікової політики, щоб інформація була:

  а) доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень; та

  б) достовірною, в тому значенні, що фінансова звітність:

  1. i) подають достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання;
  2. ii) відображають економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

  iii) є нейтральними, тобто вільними від упереджень;

  1. iv) є обачливими;
  2. v) є повними в усіх суттєвих аспектах.

  (негаразди із закінченнями слів – це не помилка автора, це дослівна цитата перекладеного МСБО 8).

  При формуванні судження, управлінський персонал має посилатися на прийнятність наведених далі джерел та враховувати їх у низхідному порядку:

  – вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;

  – визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходу та витрат у Концептуальній основі;

  – найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розробки стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вимогам МСФЗ та Концептуальній основі.

  Облікові політики та облікові оцінки

  При створенні облікової політики підприємству слід чітко розуміти різницю між поняттям «облікові політики» та «облікові оцінки».

  «Чому це так важливо?» – запитаєте ви.

  Тому, що облікові політики, як правило, незміні, а облікові оцінки за деякими стандартами підлягають перегляду кожного року.

  Визначення облікових політик наведене вище. Визначення облікових оцінок МСБО 8 не дає. Натомість, пунктом 32 МСБО 8 визначено, що попередня оцінка пов’язана з судженням, що базується на найостаннішій наявній достовірній інформації. Наприклад, можуть бути потрібні попередні оцінки:

  а) безнадійних боргів;

  б) старіння запасів;

  в) справедливої вартості фінансових активів або фінансових зобов’язань;

  г) строків корисної експлуатації активів, що амортизуються, чи очікуваної моделі споживання економічних вигід, утілених у них;

  ґ) гарантійних зобов’язань.

  Наприклад: метод списання запасів – це облікова політика, а метод нарахування амортизації, ліквідаційна вартість – облікові оцінки.

  Зміна облікових політик та зміна облікових оцінок

  При формуванні облікової політики за МСФЗ також потрібно пам’ятати, що внесення змін до облікової політики можливе лише у випадку, якщо:

  – змінюється стандарт;

  – підприємство вирішить, що зміна облікової політики призведе до того, що фінансова звітність надасть достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб’єкта господарювання.

  Крім того, що облікова політика може змінюватись, вона також може доповнюватись. Як відрізнити зміну від доповнення?

  Якщо підприємство застосовує облікову політику до операцій, інших подій або умов,

  – що відрізняються за сутністю від тих, що відбувалися раніше та

  – які не відбувалися раніше або були несуттєвими, то в такому випадку мова йде не про зміну облікової політики, а про внесення доповнень до облікової політики.

  А от потреба у перегляді попередньої облікової оцінки, може виникнути, якщо відбуваються зміни обставин, на яких базувалася оцінка, або внаслідок нової інформації чи більшого досвіду. За своїм характером перегляд оцінок не стосується попередніх періодів та не є виправленням помилки.

  Існують певні правила відображення змін та доповнень облікових політик та облікових оцінок:

  • зміни облікових політик відображаються ретроспективно, за окремими виключеннями:
  • згідно з п.17 МСБО 8 окремим виключенням при ретроспективному застосуванні зміни облікових політик є перше застосування переоцінки активів відповідно до МСБО 16 або МСБО 38, яка хоч і є зміною облікової політики, але розглядається як переоцінка відповідно до МСБО 16 або МСБО 38 та відображається перспективно;
  • можливі випадки, коли сам Стандарт вимагає перспективного застосування;
  • якщо здійснити ретроспективне застосування практично неможливо.
  • зміни облікових оцінок відображаються перспективно;
  • доповнення до облікової політики відображаються перспективно.

  Давайте розглянемо, що означає «ретроспективне застосування» та «перспективне застосування».

  Ретроспективне застосування – застосування нової облікової політики щодо операцій, інших подій та умов так, начебто ця політика застосовувалася завжди. В даному в падку, не можна не згадати про те, що МСБО 8 містить визначення поняття «неможливий»:

  Неможливий – застосування вимоги є неможливим, якщо суб’єкт господарювання не може застосувати її навіть після всіх відповідних зусиль зробити це. Щодо конкретного попереднього періоду неможливо застосувати зміну в обліковій політиці ретроспективно, якщо:

  а) вплив ретроспективного застосування не можна визначати;

  б) ретроспективне застосування вимагає припущень про те, яким був намір управлінського персоналу в той період, або

  в) ретроспективне застосування вимагає значних оцінок сум і неможливо об’єктивно відокремити від іншої інформації ту інформацію про такі оцінки, яка:

  1. i) надає свідчення обставин, що існували на дату (дати), на які ці суми потрібно визнати, оцінити або розкрити; та
  2. ii) була наявною, коли фінансову звітність за той попередній період затвердили до випуску.

  Іншими словами, якщо неможливо практично здійснити ретроспективне застосування до фінансової звітності за умови максимально прикладених зусиль, то ретроспективне застосування зміненої облікової політики не здійснюється.

  Перспективне застосування – це:

  – застосування нової облікової політики до операцій, окрім подій та умов, що відбуваються після дати змінювання облікової політики; та

  – визнання впливу облікової оцінки в поточному та майбутніх періодах, на які впливає зміна.

  Висновки

  Як Ви вже, напевне, зрозуміли створення облікової політики за МСФЗ є досить цікавою та водночас непростою процедурою, яка має свої правила, обмеження та виключення. Кожен крок на шляху до завершення роботи над облікової політикою потребуватиме від вас наполегливої праці, скрупульозного вивчення МСФЗ, МСБО, практики, що використовується у вашій галузі та величезної кількості професійної літератури.

  Глосарій

  ЗУ №996-ХІV – Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV

  МСБО 8 – МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки».

  МСБО 16  – МСБО 16 «Основні засоби»

  МСБО 38 – МСБО 38 «Нематеріальні активи»

   

   

  Читайте цю статтю в журналі Ліга.

  journal

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ